Ảnh lớp học

   Hình ảnh học viên học trong lớp học tại trung tâm. Hình ảnh của các lớp học trong giờ học cũng như ngoại khóa của các học viên: